Pro povinné

První krok

Obdržel jste vyrozumění o nařízení exekuce spolu s exekučním příkazem a chcete se vyhnout provedení exekuce?

Potom kontaktujte náš exekutorský úřad, kde je možné se dohodnout na nějakém pro obě strany výhodném řešení, popřípadě dohodnout splátkový kalendář.

Výhodou této spolupráce s naším exekutorským úřadem je předně možnost dohody o způsobu provedení exekuce a dále též zabránění zbytečného navyšování nákladů exekuce.

Kontaktovat náš exekutorský úřad můžete telefonicky (upřednostňovaná forma), nebo si můžete sjednat osobní schůzku, anebo zaslat datovou zprávu prostřednictvím elektronické pošty na adresu podatelna@exuradjablonec.cz nebo do datové schránky ID 5vct4s8.

Tímto bychom vás chtěli požádat, abyste přihlédli k úředním hodinám našeho exekutorského úřadu.

Pro lepší komunikaci prosím primárně uvádějte spisovou značku exekuce, která je uváděna na všech písemnostech soudního exekutora, zejména výzvě ke splnění vymáhané povinnosti, exekučních příkazech a jiných rozhodnutích.

V případě dohody o způsobu úhrady dluhu, je tato dohoda pro povinného závazná a její případné porušení vede k jejímu okamžitému zániku. Soudní exekutor je pak oprávněn dle svého uvážení zvolit nejlepší způsob výkonu exekuce a postupovat dále bez ohledu na dohodu s povinným.

Platby

Dluh je povinný povinen hradit přímo soudnímu exekutorovi, který tyto platby spravuje a dále postupuje oprávněnému. Platbou přímo oprávněnému se situace jen komplikuje a stává nepřehlednou.

Platby dlužné částky lze provádět následujícími způsoby:

 • Bezhotovostní platbou na zvláštní účet soudního exekutora (upřednostňovaný způsob)
  Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
  Číslo zvláštního účtu: 43-7486160267/0100
  Variabilní symbol: spisová značka bez lomítka
  (např. 154 EX 29/07 – variabilní symbol 2907 nebo 1542907)
 • Složením příslušné částky přímo v exekutorském úřadě
 • Platbou prostřednictvím složenky
  Variabilní symbol: spisová značka bez lomítka
  (např. 154 EX 29/07 – variabilní symbol 2907 nebo 1542907)

Postup soudního exekutora

Činnost soudního exekutora se řídí zákonem číslo 120/2001 Sb., exekučním řádem. Při výkonu své funkce má soudní exekutor status veřejného činitele a jeho úkony jsou považovány za úkony soudu. V souladu s tím musí povinný soudnímu exekutorovi umožnit přístup na všechny místa, kde má uloženy své věci, popř. poskytnout mu požadované informace. Pro hrubé porušení pořádku může být soudním exekutorem uložena pořádková pokuta až do výše 50.000,- Kč, proto je v zájmu povinných poskytnout veškerou požadovanou součinnost.

Vrácení zajištěných movitých věcí

Náklady exekuce

Vrácení dříve zajištěných a odvezených movitých věcí povinného bude se zpravidla provádí na místě, kde došlo k zajištění sepsaných movitých věcí, není-li dohodnuto jinak.

Pravidla pro výpočet nákladů exekuce jsou stanovena ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti číslo 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem.

Splátkový kalendář

Poradny

Návrh splátkového kalendáře je pro povinného závazný a je povinen jej plnit i bez dalšího souhlasu soudního exekutora nebo oprávněného.

Žádost o splátkový kalendář

Exekutorská komora České republiky zřídila bezplatné poradny. Kontakty na tyto poradny naleznete zde. Dále si můžete přepočítat výši srážek ze mzdy při exekuci nebo spočítat náklady exekuce, které po vás požaduje soudní exekutor.

Pondělí a Středa

09:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00