Informace pro účastníky řízení o zpracování osobních údajů

Informace pro účastníky řízení o zpracování osobních údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen jako „GDPR“)

I. Kontaktní údaje správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je soudní exekutor Mgr. Jan Mlynarčík, Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou, se sídlem 5. května 2339/33, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 66249210 (dále jen také jako „soudní exekutor“ nebo jako „Správce“). Správce tímto informuje o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech v oblasti jejich ochrany.

II. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož je možné kontaktovat prostřednictvím e-mailové adrese poverenec@exuradjblonec.cz případně telefonicky na čísle +420 606 645 115. Subjekty údajů se mohou obracet na tohoto pověřence ve věcech zpracování jejích osobních údajů a jejich ochrany.

III. Účely zpracování a právní základ pro zpracování osobních údajů

Osobní údaje účastníků exekučního řízení (dále jen jako „Subjekty údajů“) jsou zpracovávány za účelem výkonu exekuční a další činnosti dle příslušných právních předpisů. Tyto činnosti zahrnují zejména:

 • výkon exekučních titulů;
 • zřizování exekutorského zástavního práva;
 • poskytování právní pomoci oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu;
 • provádění autorizované konverze dokumentů;
 • přijímání peněz, listin a jiných movitých věcí do úschovy;
 • doručování písemností;
 • provádění dražeb movitých a nemovitých věcí na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí;
 • sepisování exekutorských zápisů a soupisů výhrad práva dovolat se neúčinnosti právního jednání;
 • plnění zákonných povinností správce, zejména při vedení účetnictví podle zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, dále při plnění daňových povinností a při provádění dalších povinných odvodů včetně vymáhání pohledávek správce;
 • plnění povinností podle zákona číslo 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě;
 • plnění dodavatelských smluv včetně jednání o smluvním vztahu;
 • vedení výběrových řízení na volná pracovní místa správce;
 • plnění ostatních povinností na základě uděleného souhlasu subjektem údajů;

Právní základem pro zpracování osobních údajů Subjektů údajů je plnění právní povinnosti a výkon veřejné moci, případně plnění smlouvy či oprávněný zájem. Zpracování osobních údajů provádí správce, případně zpracovatel na základě pokynů správce. Zpracování je prováděno v sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem v místě jeho sídla. Ke zpracování údajů dochází prostřednictvím výpočetní techniky na základě elektronické evidence, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

IV. Zdroje osobních údajů

Zdrojem osobních údajů mohou být:

 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. Veřejný rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.) a další volně přístupné údaje (např. tisk, sociální sítě aj.);
 • rejstříky přístupné na základě oprávnění správce dle příslušných zákonných norem (např. centrální evidence obyvatel, centrální registr vozidel apod.);
 • údaje získané na základě provedených lustrací v katalozích třetích subjektů v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), tj. údaje o bankovních účtech, penzijním pojištění;
 • zaměstnání subjektu údajů, výše příjmu, vyplácených dávkách sociálního pojištění apod.), přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon, chat, webové stránky, sociální sítě, vizitky);

V. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Předmětem zpracování u oprávněných, kteří jsou fyzickou osobou, jsou ty osobní údaje, které jsou exekutorovi poskytnuty v souvislosti s podáním exekučního návrhu a jeho příloh. Těmito údaji zejména jsou:

 • jméno a příjmení;
 • kontaktní údaje (adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, tel. číslo, e-mailová adresa atp.);
 • datum narození;
 • rodné číslo;
 • číslo účtu;

Předmětem zpracování u povinných, kteří jsou fyzickou osobou, jsou osobní údaje, které jsou soudnímu exekutorovi poskytnuty v rámci provádění exekuční činnosti. Zdrojem těchto údajů jsou zejména veřejné a neveřejné seznamy a rejstříky, třetí osoby v důsledku reakcí na součinnostní dotazy soudního exekutora, oprávnění a další osoby dotčené postupem exekutora. Zpracovávanými osobními údaji povinných jsou zejména:

 • jméno a příjmení;
 • kontaktní údaje (adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, tel. číslo, e-mailová adresa atp.);
 • datum narození;
 • rodné číslo;
 • údaje o majetku (peněžní účty, spoření, příjmy, movité věci, nemovité věci);
 • další nezbytné údaje související s plněním úkolu správce prováděného při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen (např. údaje o majetkových poměrech povinného, o jeho podílech v obchodních korporacích a družstvech, o jeho pohledávkách z půjčených peněz (půjčky třetím osobám, směnky, úvěry pro třetí osoby), z náhrady škody, z obchodního styku (faktury, pozastávky), z dědictví, o jeho restitučních nárocích, o jeho nárocích na naturálie (od zaměstnavatele, od zemědělského družstva, jiného nájemce, dodávky – materiál, zboží, aj.), o přeplatcích na energiích (el. energie, plyn, voda), o jeho daňových bonusech, přeplatcích na daních (DPH, zdaňovací období), o dotacích – zelená úsporám, solární panely, dotace začínajícím zemědělcům, jiné dotace zemědělcům (Státní zemědělský intervenční fond) atd., o jiných dotacích Evropské unie, o jiných příjmech z různých grantů, o údajích o jeho zaměstnavatelích a výši jeho mzdy, rentách, nemocenské, sociálních dávkách a příspěvcích, cestovních náhradách, důchodech, autorských honorářích, o jiných příjmech a bonusech, přeplatcích, o odměnách za výkon činnosti statutárního orgánu, o jeho podnikatelské činnosti, o počtech jeho zaměstnanců, příjmech, výdajích, nákladech, výnosech, hospodářských výsledcích, o majetku ve virtuální měně, zaregistrovaných doménách, účtech na aukčních serverech, poštovních serverech, společnostech elektronických peněz, o cenných papírech, o jiných movitých věcech, dopravních prostředcích a řidičském průkazu, o penzijní fondech, pojištění, dotacích, o právech z leasingového vztahu, ze spotřebitelského úvěru, o nájemních právech, pachtu, předkupních právech, věcných břemenech, o úschovách u třetích subjektů, o další nezbytných údajích pro plnění smlouvy, o údajích poskytnutých nad rámec příslušných zákonů zpracovávaných v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení, emaily ze strany zájemců o dražby aj.)

VI. Kategorie subjektů údajů

Subjekty údajů jsou zejména:

 • povinný, manžel povinného, bývalý manžel povinného;
 • spoluvlastník na majetku ve spoluvlastnictví povinného;
 • zaměstnavatel a jiný smluvní partner – dlužník povinného;
 • oprávněný;
 • zákonní a smluvní zástupci účastníků exekučního řízení;
 • zaměstnanci a fyzické osoby v pozici statutárních orgánů účastníků řízení a dalších dotčených subjektů;
 • správce závodu, správce nemovitosti, insolvenční správce, likvidátor, správce dědictví,
 • soudní znalec a tlumočník;
 • třetí osoby, které podávají návrh procesní obrany, popř. opravný prostředek např. návrh na vyškrtnutí;
 • zaměstnanec správce;
 • dodavatel služby a zboží;
 • uchazeč o zaměstnání;
 • zájemce o dražbu, účastník dražby;
 • zájemce o exekutorskou úschovu, smluvní strana exekutorské úschovy;
 • zájemce o exekutorský zápis, účastník, osoba, jež se exekutorský zápis týká;
 • zájemce o výhradu práva dovolat se neúčinnosti právního jednání, osoby, jež se výhrada týká;
 • jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci;

VII. Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou zejména zaměstnanci soudního exekutora, provozovatelé přepravy poštovních zásilek, správci a dodavatelé informačních systémů a osoby zúčastněné na exekučním řízení. Správce v rámci plnění zákonných povinností předává (zapisuje) osobní údaje do Centrální evidence exekucí, vedené Exekutorskou komorou České republiky, a do Rejstříku zahájených exekucí, vedeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky.

Správce předává osobní údaje účastníků exekučního řízení a osob dotčených jeho postupem zejména v případech, kdy je mu uložena povinnost poskytnout exekuční spis nebo jeho část typicky dohledovým orgánům, soudům a orgánům činným v trestním řízení.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám.

VIII. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu vedení exekučního řízení nebo výkonu další činnosti. Po jejich skočení jsou osobní údaje archivovány po dobu určenou v příslušných právních předpisech (účetní a daňové předpisy, občanský soudní řád, exekuční řád a stavovské předpisy). Po uběhnutí stanovených lhůt jsou osobní údaje likvidovány. V souladu se lhůtami uvedenými ve spisovém a skartačním řádu správce, či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích, jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. Z archivačního a skartačního řádu správce vyplývá povinnost uchovávat exekutorské zápisy po dobu 70 let, která počne běžet počátkem následujícího kalendářního roku po roce, v němž byl exekutorský zápis sepsán, další veřejné listiny vzniklé z činnosti soudního exekutora a soudu po dobu 50 let, která počne běžet počátkem následujícího kalendářního roku po roce, v němž byl spis s dokumentem či listinou uložen do spisovny, všechny ostatní písemnosti vzniklé z činnosti soudního exekutora po dobu 10 let, která počne běžet počátkem následujícího kalendářního roku po roce, v němž byl spis s písemností uložen do spisovny,
a účetní a daňové písemnosti soudního exekutora budou skartovány po uplynutí jejich skartačních lhůt podle zákona o účetnictví, daňových zákonů a zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, tzn. účetní závěrka a výroční zpráva po dobu 10 let, účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh po dobu 5 let.

IX. Práva subjektu údajů

a) Subjekt údajů má právo požadovat od Správce a informace a přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti profilování a automatizovanému rozhodování, pakliže jej Správce provádí, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.

b) Správce zpracovává údaje v zákonem stanovených případech, a to z důvodu plnění smlouvy, z důvodu splnění právní povinnosti, z důvodu ochrany oprávněných zájmů správce či třetí osoby, z důvodu splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, z důvodu ochrany životně důležitých zájmů subjektu údajů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. Není-li zde jiný zákonný důvod, musí mít se zpracováním údajů souhlas dotčeného subjektu údajů.

c) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat správce o vysvětlení;
 • požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav;
 • nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má subjekt právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad pro ochranu osobních údajů;
 • postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.

d) Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k jeho osobním údajům a k následujícím informacím: a) účely zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; d) plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz jeho osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji jeho osobních údajů, pokud nebyly získány přímo od subjektu údajů; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro mne.

e) Subjekt údajů má právo na poskytnutí kopie jeho osobních údajů zpracovávaných správcem. Za další kopie může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podá subjekt údajů žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádá o jiný způsob.

f) Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

g) Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal jeho osobní údaje, pokud je dán jeden z těchto důvodů: a) jeho osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) subjekt údajů odvolal souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) subjekt údajů vznesl námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznesl námitky proti zpracování; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na správce vztahuje.

V předcházejícím odstavci uvedené se neuplatní, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné: 1) pro výkon práva na svobodu projevu a informace; 2) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pokud by jím byl Správce pověřen; 3) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; 4) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely; 5) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

h) Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů: a) pokud by subjekt údajů popíral přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů by odmítl výmaz jeho osobních údajů a žádal by místo toho o omezení jejich použití; c) správce již osobní údaje subjektu údajů nepotřebuje pro účely zpracování, avšak ten je požadoval pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) vznesl-li subjekt údajů námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad jeho oprávněnými důvody. Pokud bylo zpracování omezeno podle předcházejícího odstavce, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého jejího členského státu.

i) Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly zpřístupněny osobní údaje subjektu údajů, veškeré opravy nebo výmazy jeho osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, jen pokud to subjekt údajů požaduje.

j) Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě; b) zpracování se provádí automatizovaně. Subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

k) Subjekt údajů má právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce jeho osobní údaje dále nebude zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad jeho zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Subjekt má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Subjekt může uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

l) Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud je rozhodnutí: a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi mnou a Správcem; b) povoleno právem Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu mých práv a svobod a oprávněných zájmů; c) založeno na jeho výslovném souhlasu.

m) Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody dotčených fyzických osob, má správce povinnost toto porušení bez zbytečného odkladu oznámit subjektu údajů. Oznámení se však nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek: a) správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita, zejména taková, která činí tyto osobní údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je například šifrování; b) správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a svobody se již pravděpodobně neprojeví; c) vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí.

n) K vyřizování žádostí či stížností subjektu údajů je oprávněn soudní exekutor a pověřenec pro ochranu osobních údajů. Povinnost poskytnout uvedené informace lze splnit odkazem na zásady ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na adrese exuradjablonec.cz Požadavky subjektů údajů jsou vyřizovány tak, aby žádosti subjektu údajů bylo vyhověno bez zbytečného odkladu, a aby mu byly k vyřízení jeho žádosti poskytnuty veškeré informace a v případě, že žádosti nebylo vyhověno, aby byly sděleny důvody tohoto rozhodnutí. Žádosti či stížnosti subjektu údajů přijímáme v písemné podobě, a to zejména s ohledem na nutnost ověření identity osoby podávající žádost či stížnost. Ověřování identity subjektu údajů bude prováděno vždy přiměřeným způsobem, který zaručí dostatečnou identifikaci subjektu údajů s ohledem na formu podání, využitý komunikační prostředek a obsah žádosti subjektu údajů. Žádost subjektu údajů se podává v písemné podobě. Pokud žádost nebude podána žadatelem osobně, aby bylo možné ověřit identitu žadatele současně s jejím podáním, je nezbytné podání písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem. Podání lze učinit též datovou schránkou žadatele na adresu 5vct4s8 nebo emailem na adresu podatelna@exuradjablonec.cz podepsaným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a obsahujícím údaje, které umožňuji jednoznačnou identifikaci podepisující osoby. V případě podání žádosti či stížnosti subjektu údajů osobně na podatelně exekutorského úřadu soudního exekutora může podatel žádat o potvrzení přijetí tohoto podání na kopii podání, kterou předloží spolu s originálem žádosti či stížnosti. Žádost či stížnost subjektu údajů bude soudním exekutorem zaevidována v evidenci žádostí a stížností, v níž bude uvedeno evidenční číslo žádosti, jméno a kontaktní údaj (adresu) osoby podávající žádost či stížnost, předmět žádosti či stížnosti (čeho se žádost či stížnost týká) a dále datum přijetí žádosti či stížnosti soudním exekutorem. Všechny požadavky subjektů údajů musejí být vyřízeny bez zbytečného odkladu, nikdy ne později než do 1 měsíce ode dne jejich obdržení. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. V případě žádosti subjektu údajů o přístup k osobním údajům poskytne soudní exekutor subjektu údajů nejméně informaci, zda osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, poskytne mu osobní údaje subjektu údajů a informace o a) účelu jejich zpracování; b) kategoriích dotčených osobních údajů; c) příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; d) plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby; e) existenci práva požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právu podat stížnost u dozorového úřadu; Odpověď na žádost či stížnost subjektu údajů podává soudní exekutor ve stejné formě, v jaké o informace subjekt údajů požádal a tajným komunikačním kanálem, tedy v písemné podobě, a to doporučeným dopisem zaslaným na adresu žadatele, datovou schránkou nebo elektronicky podepsaným emailem. V případě, že soudní exekutor nebude moci žádosti subjektu údajů vyhovět s ohledem na plnění jiné zákonné povinnosti, sdělí tuto skutečnost subjektu údajů v písemné podobě, a to nejpozději do 1 měsíce od obdržení takové žádosti. Po vyřízení žádosti či stížnosti založí soudní exekutor žádost či stížnost spolu s kopií odpovědi na žádost či stížnost v souladu s pravidly pro uchovávání žádostí a stížností subjektů údajů a odpovědí na ně do příslušné evidence (včetně kopie dokladu prokazujícího odeslání odpovědi) a vyznačí v ní datum a způsob vyřízení žádosti či stížnosti. V případě opakované žádosti subjektu údajů, podané dříve než 6 měsíců od vyřízení předchozí žádosti, je subjektu údajů účtována částka 100,- Kč za její opakované zpracování.

 

V Jablonci nad Nisou, dne 25.05.2018

 

Mgr. Jan Mlynarčík

soudní exekutor

Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou

 

Žádost subjektu údajů naleznete ke stažení zde.

Pondělí a Středa

09:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00