Elektronická podatelna

V souladu s nařízením vlády číslo 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, zřídil soudní exekutor Mgr. Jan Mlynarčík, Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou, tuto elektronickou podatelnu (dále jen jako elektronická podatelna).

Elektronická podatelna: podatelna@exuradjablonec.cz

Datová schránka ID: 5vct4s8

Elektronická podatelna přijímá a odesílá v rámci komunikace s účastníky řízení a jinými fyzickými a právnickými osobami datové zprávy. Tato elektronická podatelna je určena pouze pro zabezpečenou elektronickou komunikaci mezi účastníky řízení a jinými fyzickými a právnickými osobami. Tato elektronická podatelna není určena pro příjem reklamy, nabídek a dalších podobných typů komunikace.

Podle zákona číslo 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů, tato elektronická podatelna přijímá datové zprávy bez ohledu na to, zda jsou tyto zprávy elektronicky podepsány. Elektronicky podepsané datové zprávy musí obsahovat zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vystaveném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Elektronická podatelna s emailovou adresou podatelna@exuradjablonec.cz je spojena s kvalifikovaným certifikátem, který byl vystaven Českou poštou s.p. – Postsignum Qualified CA 2.

Podání ve věci samé učiněné v souladu s § 42 zákona číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručené do elektronické podatelny, které nebude podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, musí být do 3 dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu nebo musí být předložen jeho originál, jinak se k němu nepřihlíží. Podání ve věci samé učiněné v souladu s § 42 zákona číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručené do elektronické podatelny podepsané platným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb se doplňovat nemusí. Toto elektronické podání s platným elektronickým podpisem má stejné účinky jako podání písemné doručené poštovní doručovatelem nebo osobně. Písemným podáním shodného obsahu je také podání doručené podavatelem osobně na technickém nosiči dat, které je elektronickou podatelnou vytištěno, datováno a podavatelem podepsáno. Ostatní podání učiněné v souladu s § 42 zákona číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád, doručené elektronické podatelně, musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Není-li podání podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, musí být do 3 dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu nebo musí být předložen jeho originál, jinak se k němu nepřihlíží. Přímá elektronická komunikace s jednotlivými zaměstnanci exekutorského úřadu prostřednictvím tzv. osobního emailového účtu zaměstnance, který se skládá ze jména (příjmení) zaměstnance a přípony @exuradjablonec.cz, nepodléhá výše uvedenému režimu elektronické podatelny. Ve vztahu k účastníkům řízení nebo jiným dotčeným fyzickým a právnickým osobám se k takovému podání v projednávané exekuční věci nepřihlíží, pokud není stejné podání doručeno a přijato elektronickou podatelnou.

Každá datová zpráva musí být v jednom z níže uvedených formátů:

 • .doc (dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word, verze 6.0 a vyšší)
 • .txt (prostý text bez formátování (plain text))
 • .pdf (dokument s připojeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu)
 • .rtf (dokument ve formátu RTF (značkovací jazyk k formátování textu Rich Text Format)

Osoba posílající datovou zprávu musí zachovat uvedené přípony jmen výše uvedených souborů. Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout. Datová zpráva, v níž bude zjištěn škodlivý kód, nebude zpracována. Oznámení o vyřazení se zasílá pouze u zpráv podepsaných uznávaným elektronickým podpisem.

Soudní exekutor může emailovou elektronickou cestou doručovat písemnosti účastníkům řízení a jiným osobám pouze za současného splnění tří podmínek:

 1. adresát oznámil soudnímu exekutorovi svou emailovou elektronickou adresu
 2. adresát o doručování písemnosti touto formou exekutorský úřad požádal nebo s ním vyslovil souhlas
 3. adresát uvedl akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který vydal jeho kvalifikovaný certifikát a vede jeho evidenci, nebo předložil svůj platný kvalifikovaný certifikát

Adresát musí přijetí emailové elektronické písemnosti potvrdit do 3 dnů zprávou, kterou opatří svým zaručeným elektronickým podpisem, jinak je její doručení považováno za neúčinné. Pokud je doručení účinné, považuje se též za doručení do vlastních rukou.

Právní předpisy pro komunikaci prostřednictvím elektronické podatelny:

 • Zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška číslo 496/2004, o elektronických podatelnách
 • Zákon číslo 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády číslo 304/2001 Sb., kterou se provádí zákona číslo 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje bezprostředně, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Automaticky generovaná odpověď je podepsána zaručenou elektronickou značkou elektronické podatelny. Toto potvrzení má pouze informativní charakter a nevypovídá o následném zpracování elektronického podání. Zprávy, jejichž předmět (subjekt) začíná „Re:“ jsou považovány za automatické odpovědi systému odesílatele a jejich doručení se nepotvrzuje.

Vzor automatického potvrzení doručení datové zprávy:

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JABLONEC NAD NISOU MGR. JAN MLYNARČÍK
Elektronická podatelna – automatická odpověď
Vaše zpráva byla doručena. Tato zpráva byla vygenerována automaticky. Neodpovídejte na ni.

Elektronická podatelna provádí kontrolu:

 • zda datová zpráva neobsahuje škodlivý kód
 • zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné a odpovídá technickým parametrům
 • zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
 • zda je elektronicky podepsáno – platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovanou certifikační autoritou

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud odesilatel neobdrží zprávu potvrzující doručení (viz výše), je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat. Pokud byl škodlivý kód zjištěn až při kontrole doručené zprávy, je tato vyřazena z dalšího zpracování. Oznámení o vyřazení se zasílá pouze u zpráv podepsaných uznávaným elektronickým podpisem.

UPOZORNĚNÍ: Spustitelné soubory s příponami např. exe, com apod. nebudou přijaty. Po zjištění jejich výskytu budou ihned z bezpečnostních důvodů smazány.

Pokud je zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem, příp. uznávanou elektronickou značkou a je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele, je po ověření čitelnosti, formální správnosti a připojeného elektronického podpisu doručené zprávy odesláno potvrzení o jejím postoupení k dalšímu zpracování (nezpracování). Potvrzení dále obsahuje přidělený identifikátor (spisovou značku) podání, čas přijetí ke zpracování, jméno odpovědného pracovníka e-podatelny a je připojena zaručená elektronická značka elektronické podatelny. U nepodepsaných zpráv se potvrzení neodesílá, bez ohledu na přijetí (zamítnutí) pro další zpracování.

Vzor potvrzení přijetí podání ke zpracování:

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JABLONEC NAD NISOU MGR. JAN MLYNARČÍK
Elektronická podatelna – automatická odpověď
Oznámení o přijetí zprávy k dalšímu zpracování
Vaše podání bylo přijato. Podání bylo předáno k dalšímu zpracování. Tato zpráva byla vygenerována automaticky. Neodpovídejte na ni.

(jméno a příjmení zaměstnance exekutorského úřadu)
podatelna@exuradjablonec.cz
Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou

—————— Původní zpráva ——————
…původní zpráva…

Podatelna pro osobní nebo poštovní doručování písemností:

Vaše dotazy, týkající se provozu elektronické podatelny, zasílejte na elektronickou adresu podatelna@exuradjablonec.cz případně volejte na telefonní čísla +420 483 704 320 nebo +420 606 645 115.

Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou
Mgr. Jan Mlynarčík, soudní exekutor
ul. 5. května 2339/33
466 01 Jablonec nad Nisou

Podatelna soudního exekutora může přijímat i podání předaná na technickém nosiči dat, a to za předpokladu, že předávající dodrží přípustný formát datových zpráv a technický nosič dat:

Přípustné technické nosiče dat jsou pouze CD-ROM (formát PC) nebo USB FLASH (formát PC). Přijatý technický nosič bude vrácen jen na výslovnou žádost. Na žádost podavatele bude vystaveno potvrzení o přijetí podání na technickém nosiči dat.

Pondělí a Středa

09:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00